Epilepsi Cerrahi Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi


Değerli Meslektaşlarımız,
 

 • 9 Ekim, 2010’da Ankara’da komisyonumuz toplantısını gerçekleştirdi. 60 kişiyi aşan katılım ve ilgi bizleri çok sevindirdi. Trabzon, Adana, Kayseri, Denizli, İzmir, İstanbul gibi farklı illerden, nöroşirürji uzmanlarının da önemli oranda katılımının olduğu bu toplantıda ilk bölümde GATA, Gazi , Hacettepe Üniversitelerinden ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden güzel eğitici vakalar sunuldu. Bu arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde 2 saatlik bir beyin fırtınası ile sorunlar ve çözümleri üzerine konuşuldu. Ülkemizdeki merkez sayıları (Ankara’da 4, İstanbul’da 5, İzmir’de 2 , Kayseri ve Denizli’de birer merkez) dikkate alındığında,  ülkemizde 70 milyon nüfusta en az 50.000 epilepsi cerrahi adayı varken bu merkezlerle yılda en fazla 300 adaya ulaşılabileceği konuşuldu. Yalnızca ülkemizdeki hastaların değil komşu ülkelerdeki merkez yokluğundan dolayı buradan da bizlere talepler olduğuna dikkat çekildi.
   
 • Derneğe bağlı komisyonların asıl görevinin eğitim olduğu  Epilepsi Derneğince belirtilse de diğer görev tanımlarının net olmadığı konuşuldu.  Komisyonumuzun epilepsi cerrahisini ülkemizde daha ileri götürme misyonu olduğuna inanıldığından, bu konu da eğitim sorunlarından önce ele alındı. Alt yapı (videoEEG kurma , işletme, MRI altyapısı, PET, SPECT gibi ileri incelemeler, oldukça pahalı olan intrakranyal elektrodlar gibi) ve eğitilmiş insan gücü, multidisipliner bir yaklaşımla epilepsi konusunda  uzmanlaşmış nörolog, cerrah, patolog, radyolog gibi kişilerin bir araya gelmesindeki güçlükler tekrar konuşuldu. Bu konu ile uğraşan kişilerin iş yoğunluğunun bırakın Üniversite yönetimlerince aynı bölümdeki arkadaşlarınca bile anlaşılmadığı ve desteklenmediğine dikkat çekildi. Hele Bakanlık düzeyinde ve Sosyal Güvenlik Kurumlarınca, bu yapılan işlerin maliyeti ve karşılığının ödenmesinin  hiç söz konusu olmadığı vurgulandı. Ayrıca PET gibi tetkiklerin ödenmesinde güçlükler başladığı belirtildi. Bu başlık altında belirtilen sorunlar için, belli alt gruplar oluşturularak Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması önerildi. Tetkiklerin ve verilen emeklerin maddi karşılığı için, performans puanları için mücadele edilebileceği konuşuldu. Epilepsi Dergisinde rehber yayınlamanın, mücadelede işe yarayabileceği düşünüldü.
   
 • Epilepsi cerrahi merkezlerinin sayıca arttırılması mı, yoksa varolan merkezlerin daha da büyümesi mi konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Bazı lezyonlu ve tetkikleri uyum içinde olan vakalar için  epilepsi merkezlerinin sayıca artarak bu cerrahileri gerçekleştirebileceğini düşünen arkadaşlarımızın yanısıra, yapılan işin  uzun deneyim –eğitim isteyen bir durum olduğundan varolan merkezlerin genişletilmesinin daha doğru olacağını söyleyen arkadaşlarımız oldu. 
   
 • Eğitim sorunu daha ayrıntılı ve uzun konuşuldu. Zaten bu konularda uğraşanların sürekli eğitimini sağlamak olmak üzere aylık vaka sunumları yanısıra yeni gelişmeleri duyurmak üzere davetli konuşmacı çağırmak gibi planlamalar önerildi. Bu işe yeni başlayacak olanların, artık ülkemizde gelişmiş epilepsi cerrahi merkezler olduğundan, bunlardan birinde eğitim görmeleri tavsiye edildi. Yılda bir hafta gibi bu konuda yoğunlaştırılmış kurslar planlanabileceği konuşuldu.  Ayrıca nörologların dirençli epilepsileri erken tanıyıp bu merkezlere göndermelerini sağlamak üzere,   bu konuda bilgilendirmelerin daha yoğun olarak kongre konuşmaları  ve kurslarla yapılması önerildi. Psikiyatri, patoloji, nöroşirürji gibi ilgili dalların kongrelerinde de epilepsi cerrahisi ile ilgili paneller tavsiye edildi. Bu yolla bu konudaki uzmanların epilepsi ile uğraşmaları özendirilmesi düşünüldü. Toplum eğitiminin medya vasıtasıyla yapılması, mümkünse, Epilepsi Derneğinin epilepsi için yaptığı gibi bir slogan yaratılarak epilepsinin cerrahisi olduğu fikrinin topluma verilmesi önerildi. 
   
 • Toplantıya katılanların bazılarının, epilepsi cerrahisi ile uğraşsalar da komisyona resmen üye olmadıkları anlaşıldı. Epilepsi cerrahisi komisyonuna katılmak için önce Epilepsi Derneğine üye olmak sonra da komisyona üye olmak gerektiği hatırlatıldı ve e-mail grubuna katılmaları için tavsiye de bulunuldu.
   
 •     Yeni yönetim için Başkanlığa gönüllü olan Prof. Dr. Naz Yeni ve sekreter olarak da Doç. Dr. Neşe Dericioğlu katılanlar tarafından onaylandı. Görevi bu arkadaşlara devrederek toplantıyı kapattık. Yeni görevlerinde başarılar diler ve her zaman yardımcı olacağımızın bilinmesini isteriz.

  Saygılarımızla,

  Prof. Dr. Serap Saygı                                  Doç. Dr. Demet Kınay